Jesteś tutaj: Start / Wyprawka Szkolna

Wyprawka Szkolna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

22 sierpnia 2018

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017

26 sierpnia 2016

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Lutomiersk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017

„WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

5 sierpnia 2015

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV techników 2. uczniów: • słabowidzących, • niesłyszących, • słabosłyszących, • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Czytaj więcej o: „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016